RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z zapewnieniem właściwego i przejrzystego przekazania informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej „RODO”, przedstawiamy Państwu niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest REMONDIS Bydgoszcz SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45,    85-749, NIP 554 03 12 757, REGON 090484404.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pomocą numeru telefonu: +48 52 342 74 40 lub adresu
e-mail: bydgoszcz@remondis.pl bądź korespondencyjnie na adres siedziby wskazany powyżej z dopiskiem „Ochrona danych”.

Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod-bydgoszcz@remondis.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

Prawa podmiotu danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1)       prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

2)       prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub      niekompletne;

3)       prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

·     Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

·    wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania;

·   zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie  występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

·   zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu      bezpośredniego;

·      Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

·      Państwa dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

·   Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa         informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy

·      uznają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe;

·      Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały   one usunięte przez Administratora;

·     Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do           ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·      wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

5)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację;

6)   prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma      wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

7)  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy;

8)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.


Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, może jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wyłącznie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).


Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zakres, cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY (REKRUTACJA)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)   realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Ustawy Kodeks Pracy;

b)   realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  która w każdym czasie może być odwołana (dotyczy danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Ustawy Kodeks Pracy);

c)   realizacji procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody      również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;

d)  ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami,    związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Ustawy Kodeks Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.


OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia.

W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.


ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)  podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne    podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

b)  inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących      przepisów prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Administrator przetwarza dane osób fizycznych w celu podpisania i realizacji umowy. Dane osób będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej będących stroną umowy, będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie, której opiera się współpraca (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osób, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy (pracownicy i współpracownicy, osoby uprawnione do reprezentacji strony umowy) jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – kontakt w sprawie wykonania Umowy. W związku z realizacją Umowy, dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z prowadzeniem wewnętrznych czynności związanych z działalnością Administratora, w tym audytów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania i realizacji Umowy.

 

ŹRÓDŁO DANYCH

Jeśli Administrator nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię (imiona) i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.


OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Dane osobowe mogą być w niektórych przypadkach i w adekwatnym zakresie, pozostawione i przetwarzane przez Administratora dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia, przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODWYKONAWCY, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCY LUB OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PODWYKONAWCĄ

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

§  w przypadku osoby fizycznej, działającej we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):

a)   realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)   wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)   ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§  w przypadku osoby fizycznej, działającej w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):

a)   realizacja czynności, związanych ze złożeniem i realizacją współpracy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)   wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)   ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§  w przypadku pracownika Podwykonawcy lub osób, współpracujących z Podwykonawcą w związku z działaniami, mającymi na celu realizację współpracy/zamówienia:

a)   kontakt w sprawie realizacji współpracy/zamówienia, tj. dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b)   wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c)   ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.


ŹRÓDŁO DANYCH:

Dane osobowe jako:

a) osoby działającej w imieniu Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez  Podwykonawcę w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia lub inne dane;

b) pracownika/współpracownika Podwykonawcy mogą zostać udostępnione Administratorowi przez Podwykonawcę, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości lub inne dane, wskazane bezpośrednio przez Podwykonawcę.


OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy między Administratorem, a Podwykonawcą, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających ze współpracy.


ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)  a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

b)     b) dostawcy współpracujący z Administratorem;

c)     c) firmy audytorskie;

d)     d) kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;

e)     e) banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych;

f)      f) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ AKCJONARIUSZY

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    a) wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, 

      w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących   funkcjonowania Spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem 596/2014 w   sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

        nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

b)  b) związanych z obsługą osób fizycznych posiadających akcje Administratora, w tym sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Administratora, w celu umożliwienia uczestnictwa oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej; prowadzeniem Księgi Akcyjnej; wydawaniem odpisów i wyciągów z Księgi Akcyjnej oraz umożliwieniem uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

c)   c) umożliwienie kontaktu z Akcjonariuszem, weryfikacji tożsamości, przesyłania korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych;

d)  d) wykonanie analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e)  e) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania w/w celów.


OKRES PRZECHOWYWANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia spółki, a po jej rozwiązaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)  a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

b)    b) Akcjonariusze poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi na podstawie obowiązujących przepisów       prawa;

c)     c) banki – w celu wypłaty dywidend na wskazany przez Państwa rachunek bankowy;

d)     d) biuro maklerskie, współpracujące z Administratorem;

e)     e) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Z ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)   a) przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie, w tym o nowych produktach i usługach oraz promocjach – na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), którym jest marketing własnych produktów i usług - przy czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

b)  b) ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych.


OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.


ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)  a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

b) podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się